CompanyList > ZinPro

 
COMPANY PROFILE- "ZinPro"

ZinPro

chacachamuchaiphong

Company Website :
https://chaca.com.vn/
About Company :
Ð?c s?n ch? m?c – ch? cá H?i Phòng là s?n ph?m c?a chúng tôi dã s?n xu?t và kinh doanh hon 30 nam qua, kinh doanh ch? y?u là bán l?, s? và bán buôn trong H?i Phòng và các t?nh phía B?c; d?ng th?i cung c?p cho 1 s? b?p an c?a các tru?ng m?u giáo, ti?u h?c, quán bia và b?p an c?a 1 s? công ty.
Contact Address :
  • S? 5 ngõ 1 ph? Nghia Tân, Qu?n C?u Gi?y, TP. Hà N?i
  • VN
  • India
  • Ha Noi
  • Zipcode: 100000
  • Phone: 0912105524
News feed :
Subscribe to ZinPro
Registered On :
1/1/0001